Написання слів разом і через дефіс — Студопедия


Содержание:
 • Правопис складних іменників


 • В основу написання слів разом і окремо покладено такий і загальний принцип: слова пишуться окремо, частини слів — разом. Для перехідних випадків введено написання через дефіс. Слова, що пишуться через дефіс, втрачають своє са­мостійне значення і виражають одне поняття: дизель-мотор,

  хата-читальня, пів-Азії.

  Правила написання слів разом і через дефіс ґрунтуються ] на способах творення слів тих чи інших частин мови, їх мор­фологічній будові та семантиці. Так, написання складних іменників і прикметників залежить від змісту слова, сту­пеня лексикалізації його складових частин, тобто втрати самостійного лексичного значення і набуття ознак одного

  90.

  слова. При виведенні правил, наприклад, про написання не-разом чи окремо враховуються ознаки, що відмежовують слова від морфем, а при обґрунтуванні правопису прислів­ників — ознаки, які відмежовують слова від словосполу­чень. Цим пояснюється і деяка рухливість в орфографії: на­писання разом, окремо і через дефіс змінюються.

  Знати правила про такі написання потрібно для того, щоб зрозуміти значення слів, засвоїти будову окремих час­тин мови, уміти розмежовувати морфеми, слова і словоспо­лучення.

  Написання слів разом і через дефіс є засобом розрізнення їх граматичної будови і значень. Розглянемо деякі випадки таких написань.

  Разомпишуться:

  1 Усі складноскорочені слова й похідні від них: держкон­троль, міськрада, профспілка, колгоспний, райкомівець, ком­сомольський.

  2. Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник: п'ятиденка, шестидюймовий, стодвадцятип'яти­літній, двадцятишестиповерховий. Якщо числівник пишеть­ся Цифрою, то він приєднується до другої частини слова з допомогою дефіса: 1500-річчя, 38-поверховий.

  3. Складні іменники, утворені з двох або кількох основ за Допомогою сполучних літер о, є чи без них: чорнозем, трудоденьь, картоплесаджалка, горицвіт, автострада. Прик-метНики, співвідносні зі складними іменниками, також пи­шуться разом: чорноземний, картоплесаджальний, авто-сгпРадний.

  4. Складні прикметники, утворені від сполучень іменни-каз прикметником, дієслова з іменником, прикметника або Дієприкметника з прислівником: сільськогосподарський (сіль­ське господарство), паровозобудівний (будувати паровози), вииіезгаданий (згаданий вище), волелюбний, загальнодер­жавний.

  5. Складні кількісні і порядкові числівники: п'ятнад­цять, двісті, тридцятий, трьохсотий. Разом пишуться складні прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, 'Р^чсячний, -мільйонний: багатотисячний, багатомільйонний, двохсотий.

  6. Складні слова з nie-, друга частина яких починається 3 .Приголосного: південь, півколо, півсела, півгодини, а також
  оспгрів, полумисок, напівфабрикат та ін. • 7. Прислівники, прийменники і сполучники, утворені спо­лученням двох чи більше слів або основ: вбік, наперекір, до-Пізна, зате, притому, обабіч, праворуч, якшр, абикуди, якраз.

  91.


  Через дефіспишуться:

  1. Складні іменники, що не мають сполучного голосного:

  ракета-носій, марксизм-ленінізм, тонна-кілометр; з nie----

  загальні іменники, що починаються на голосний, та всі власні іменники: пів-огірка, пів-ящика, пів-Одеси, пів-Кавказу.

  2. Складні прикметники, дієслова і прислівники, в яких^ повторюються однакові або синонімічні лексичні одиниці:. білий-білий, ледве-ледве, тишком-нишком.

  3. Складні прикметники, що означають різні кольори чи відтінки кольорів, передають додатковий відтінок якості: , червоно-білий, блідо-рожевий, темно-синій, кисло-солодкий,' солонувато-гіркий, всесвітньо-історичний, масово-політичний.

  4. Складні іменники з першою складовою частинок віце-, екс-, лейб-, обер-, унтер-, штаб-:віце-президент, екс чемпіон, лейб-медик, обер-секретар, унтер-офіцер, штаб квартира.

  5. Іменники на позначення казкових персонажів та склад ні прізвища: Лисичка-сестричка, Гулак-Артемовський, Сен Сімон.

  6. Складні займенники та прислівники з будь-, -небудь казна-, хтозна-: будь-хто, який-небудь, казна-як, хтозна-де

  7. Частки бо, но, то, от, таки: ходи-бо, дай-но, тількиМ то, як-от, все-таки.

  Певні труднощі викликає правопис прислівників, у яких! ще не завершився процес лексикалізації. Такі прислівники] пишуться окремо (без угаву, без упину, до ладу, таким чином цим разом, рік у рік, з дня на день, кінець кінцем, у зв'язку] з тим). Ці та інші написання слів перевіряються за орфографічним словником. «  Завдання. 1. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви. З'я-| суйте правила написання слів разом. ;

  I.Батьківщино, син твій я! Не тонкостан..а ти мадонна,' а мат..р дужая моя! 2. Бачив я таких людей, в яких само­відданість ■—це совість, честь, це вся душа твоя. От в ц..мІ є наша первозван.лсть поміж усіх народів! 3. Кр..ши во-і гонь! Хай буде міць далекобійна, щоб сон..ого т..бе десь ворог не набіг. 4. Вселюдс.ке замовчиш—обчухраним зростеш. 5. Ти кобзу люб..ш ніжнодзвон..ую, а я — співаючий ку­рай. 6. Мій травню треп..тний, прозорий зверху! Ти повег бистроплину, звуку й шерху. 7. Учен..ям Леніна — не смо-лоскипом — пр.хвічуєм туди, де висне т..ма (3 те. П. Тичини).

  II. Розкриваючи дужки, напишіть правильно слова. Поясніть прави-' ла написання слів разом і через дефіс.

  (Авіа)(мотор)будування, (віце)адмірал, пів(острів), (ба-: гато)барвний, (багато)мільйонний, (казна)який, (сто)крат;!

  (суспільно)необхідний, (будь)ласка, (вельми)шановний, (ви­сокоосвічений, (військово)полонений, (вісім)надцять, (гус­толистий, (хліб)сіль, (індо)європейський, (десяти) поверхо­вий, (давно)минулий, (дощо)мір, (життє)пис, (п'яти) річка, (на)(пів)свідомо, (через)силу, (до)(по)бачення, (з)(дня) (на)день, (тим)часом, (стоп)кран, (в)цілому, (аби)куди, (ані)чичирк, (це) (б) то, (трудо)день, (пів)класу, (світло)зелений.

  III. Користуючись російсько-українським словником, перекладіть слова українською мовою, поясніть їх правопис. З деякими з них складіть речення (п'ять-шість на вибір).

  Противовес, противодействие, противоестественный, про­тивохимический, противолежащий, многовековой, многолюд­ный, многозначный, многокрасочный, многословие, пятиднев­ка, пятикратный, пятиминутка, пятипроцентный, пятиэтаж­ный, самообучение, самокритичность.

  IV. З «Орфографічного словника» випишіть 20 складних слів. Поясніть правила їх написання.

  V. Користуючись «Словником іншомовних слів», запишіть значення наведених слів. Поясніть їхню будову і правопис.

  Авіаметеостанція, альфа-проміння, автократія, батисфера, біофізика, бета-залізо, геодезія, діафон, електрифікація, зо­опалеонтологія, зюйд-вест, металофізика, картотека, кают-компанія, лексикологія, локомотив, мікрофлора, піктографія, обер-прокурор, спектрограма, терморегуляція, філармонія, фільмотека, фотогенічність, хронологія, циклотрон, штабс-капітан, яхтсмен.

  Г* VI. Напишіть твір на тему «З іменем В. І. Леніна» за поданим нижче початком.

  Комсомол з гордістю носить ім'я В. І. Леніна. Надійні помічники партії, комсомольці беруть активну участь у ре­волюційній перебудові, продовжуючи трудові традиції своїх дідів і батьків... •

  Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 5735; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных |


  Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

  Читайте также:

  1. C. Каким образом Unicode используется для обозначения специфических букв английского, казахского и русского языков
  2. Translate the following sentences, pay attention to the different meanings: because – тому що, бо; because of – через, завдяки тому що, із-за
  3. А когда, через полчаса, повернулся он к ним и увидел он, что сбились они в кучу, обнялись и плачут. – А в чём дело то? Чего столпились?
  4. А. ПРОСЛУШИВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ТЕКСТА ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ
  5. Алгоритм написання науково-дослідницької роботи
  6. Бесшумное дыхание через нос
  7. Бог осуществляет волю Свою на земле через Церковь.
  8. В Декларации прав человека записано: у народа есть право на восстание, когда народ не может законным образом изменить власть посредством конституционных механизмов.
  9. В индуистской астрологии знак Луны — это знак души. В западной астрологии люди пытаются понять душу через знак Солнца.
  10. Вибрации физического тела возникают в результате того, что мощный поток эфирной энергии начинает течь через сотни крупных и мелких чакр.
  11. Визначення маси при протіканні робочого тіла через сопло. Критичні характеристики потоку. Рівняння нерозривності потоку
  12. Визначити різницю між поняттями “управляти фірмою через ринок” і “управляти фірмою через виробництво”.

  Источник: https://studopedia.ru/16_46703_napisannya-sliv-razom-i-cherez-defis.html

  Правопис складних іменників


  Опубликовано: 19.02.2018 | Автор: Святополк

  Рейтинг статьи: 5

  Похожие статьи


  Всего 6 комментариев.


  10.04.2018 Ефрем:
  Складні слова, які пишуться через дефіс - всі запам'ятати не так і просто, але вивчити правила необхідно. Дефіс у складних словах 1. Повторення слова з метою.

  09.04.2018 blambotisob:
  Дефіс — орфографічний знак української і багатьох інших писемностей. Графічно тотожний із знаком переносу. Дефіс ставиться між двома словами. Правила вживання.

  09.03.2018 Эльвира:
  Через дефіс пишуться складні іменники  в) якщо після першої частини складного слова йде слово з такою другою частиною: тепло і газопостачання, кіно і фотоапаратура, вело і мотокрос.

  04.04.2018 Ираида:
  Через дефіс пишуться прикметники. утворені від залежних між собою слів (між ними не можна вставити сполучника і): східно-слов’янський (східні слов’яни), лівобережний (лівий берег), теплолюбний (любить тепло).

  27.03.2018 Влада:
  Написання слів через дефіс. Через дефіс пишуться: складні іменники, утворені із самостійно вживаних слів, перше з яких підкреслює певну ознаку, особливість предмета (дизель-мотор, стоп-кран, жар-птиця).

  26.03.2018 Леокадия:
  Прості, складні і складені слова, творення складних слів. Правопис складних слів разом та через дефіс, написання слів окремо. Вправи з української мови on-line.